ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ
image

image รูปภาพ
image

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร  ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในศาลจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ตลอดจนรับทราบรายงานสภาพปัญหาและเสนอแนวทางในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี                  


image เอกสารแนบ