ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดสิงห์บุรี
image

image รูปภาพ
image
image

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 พร้อมด้วยคณะตรวจราชการสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เดินทางมาตรวจราชการศาลจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา ตลอดจนติดตามปัญหาข้อขัดข้องในการบริหารจัดการคดีรวมถึงการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยใช้คำร้องใบเดียว การส่งเสริมการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กระบวนการพิจารณาคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรม สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โดยคณะตรวจราชการได้ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการนี้ นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสกลนคร ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ โดยคณะตรวจราชการ ได้ตรวจงานและเยี่ยมชมส่วนต่างๆ เช่น ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเก็บสำนวนคดี และคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ณ อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image เอกสารแนบ