ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลห้องสมุดประจำศาลยุติธรรม
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดจากศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ทั้งนี้ ตามที่ศาลจังหวัดสิงห์บุรีได้รับเกียรติบัตรรับรองการจัดห้องสมุดประจำศาลได้ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ดังนั้นเพื่อให้สามารถรักษาสภาพของห้องสมุดประจำศาลให้มีมาตรฐานและเป็นระบบอยู่เสมอ รวมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานห้องสมุดประจำศาล ศาลจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้เข้าร่วมโครงการติดตามและประเมินผลห้องสมุดประจำศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมได้ตรวจประเมินผลฯผ่านทาง Line Video Call ในการนี้ นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางสาวพัฒนี พ่วสมุทร์ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ส่วนช่วยอำนวยการ เข้าร่วมรับการตรวจประเมินผล ผลการตรวจประเมินศาลจังหวัดสิงห์บุรีผ่านการประเมิน โดยทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลของห้องสมุดได้สะดวก รวดเร็ว และใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องสมุดประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

 


image เอกสารแนบ