ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2566 ศาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี” ในการนี้ นายเด่น จันทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรร่วมกับนายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสิงห์บุรี และลูกจ้างศาลจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี ตามมาตรา 20 ตรี แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ในการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี


image เอกสารแนบ