Accessibility Tools

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี
Singburi Provincial Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี

ประวัติความเป็นมา/ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงานimage

ประวัติศาลจังหวัดสิงห์บุรี

            ศาลจังหวัดสิงห์บุรี เดิมเรียกว่า “ศาลเมืองสิงห์บุรี” หรือ “สิงคบุรี” มีฐานะเป็นศาลหัวเมือง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2441 หรือ ร.ศ.117 ศาลเมืองสิงห์บุรี เดิมอยู่ในมณฑลกรุงเก่า ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ศาลมณฑลอยุธยา มีผู้พิพากษา 2 คน คือ หลวงหมาดไทย และหลวงรามฤทธิรงค์ อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏหลักฐานใดแน่ชัดว่าที่ทำการศาลเมืองสิงห์บุรี ขณะนั้นตั้งขึ้นที่ใดลักษณะการก่อสร้างเป็นแบบใด คงปรากฏหลักฐานต่อมาเพียงว่า เมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2447 มีการของบประมาณสร้างศาลเมืองสิงห์บุรี และได้เริ่มทำการก่อสร้าง เมื่อปีพุทธศักราช 2451 หรือ ร.ศ.127 แต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด และมีพิธีเปิดอาคารศาลเมื่อใด แต่จากการที่มีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 ประดิษฐานอยู่ที่ศาล จึงเชื่อกันว่าคงสร้างแล้วเสร็จ และเปิดทำการศาลในสมัยรัชกาลที่ 6 ราวปีพุทธศักราช 2453 หรือ ร.ศ.129

            ศาลเมืองสิงห์บุรีเปลี่ยนชื่อเป็น “ศาลจังหวัดสิงห์บุรี” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2459 จนกระทั่งปีพุทธศักราช 2526 อาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรี มีสภาพเก่าแก่ และชำรุดทรุดโทรมมาก กระทรวงยุติธรรมจึงได้ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2526 ใช้ในการก่อสร้างต่อเติม และปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสิงห์บุรีใหม่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พุทธศักราช 2526 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2527 เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น มีห้องพิจารณาคดี 4 ห้อง และได้ทำพิธีเปิดอาคารศาลจังหวัดสิงห์บุรีหลังที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2528 ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่ทำการศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว ต่อมาปีพุทธศักราช 2537 กระทรวงยุติธรรมได้อนุมัติเงินก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสิงห์บุรีหลังใหม่ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในวงเงินงบประมาณ 44 ล้านบาทเศษ การก่อสร้างเป็นอาคารขนาดใหญ่ 3 ชั้น ประกอบด้วยห้องพิจารณาคดี 14 บัลลังก์ ,ห้องพักผู้พิพากษา, ห้องเจ้าหน้าที่ธุรการ, ห้องเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยการ, ห้องใกล่เกลี่ย, ห้องพักผู้ประนีประนอม, ห้องเก็บสำนวน, ห้องศูนย์หน้าบัลลังก์, ห้องประชุม, ห้องสมุด, ห้องพักทนายความ, ห้องพักพยาน, ห้องควบคุมผู้ต้องหาและจำเลย ,โรงอาหารซึ่งอยู่ภายในอาคารหลังเดียวกัน